στοιχεία

Λιθουανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

    2023-1-LT01-KA220-VET-000160553

2023-2025

σύνοψη

Entreled

Ενδυνάμωση εκπαιδευομένων ΕΕΚ προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας.

Το έργο ENTRELED είναι μια σύμπραξη μεταξύ οργανισμών από τη Λιθουανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων EEK με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Μέσω της ανάπτυξης ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου συνόλου ψηφιακών παιχνιδιών, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, το έργο επιδιώκει να προωθήσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, να μοιραστεί εμπειρίες και καλές πρακτικές, να οικοδομήσει συνεργασίες και δίκτυα και να διερευνήσει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας του εν λόγω κλάδου.

στόχος

Στόχος του έργου είναι η προώθηση της συμμετοχικότητας και των ίσων ευκαιριών για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να επιτύχουν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Το έργο αποσκοπεί, επίσης, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των αρχών και πρακτικών της κυκλικής οικονομίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες, των εκπαιδευτών EEK, και των εργοδοτών, καθώς και στη δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών που προτίθενται να προωθήσουν την ένταξή τους στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

ωφελούμενοι

άμεσα

  •  Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Εκπαιδευτές ΕΕΚ.
  • Οικογένειες εκπαιδευομένων ΕΕΚ με μαθησιακές δυσκολίες

     

έμμεσα

  • Φορείς ΕΕΚ.
  • Φορείς της κυκλικής οικονομίας
  • ΜΚΟ
  • Επαγγελματίες του περιβαλλοντικού τομέα.
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Entreled είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top