στοιχεία

Πορτογαλία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-PT01-KA220_VET-000033181

2021-2023

σύνοψη

EU Leaders

Το EU Leaders είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 24 μηνών που υλοποιείται από επτά εταίρους από την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γερμανία. Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση ομάδων σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας.

σκοπός
 • η δημιουργία μοντέλου e-ηγεσίας με τη χαρτογράφηση των στρατηγικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσεγγίσεων e-ηγεσίας που επικοινωνούν οι οργανισμοί σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας,
 • ο προσδιορισμός των βασικών αναγκών ηγεσίας υψηλής τεχνολογίας σε εικονικά περιβάλλοντα εργασίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε στρατηγικό/οργανωτικό επίπεδο,
 • ο προσδιορισμός αποτελεσματικών διαδικτυακών εργαλείων και προσεγγίσεων για την επιτυχή διαχείριση εικονικών περιβαλλόντων εργασίας και ομάδων,
 • η ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων e-ηγεσίας μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • η δημιουργία ενός πλαισίου πιστοποίησης που θα καθορίζει τόσο το πρόγραμμα σπουδών των e-ηγετών όσο και τη διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων.
target groups

Άμεσα

 • επιχειρηματίες/εργοδότες/ηγέτες/διευθυντές που ηγούνται ομάδων σε εικονικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια
 • μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • μελλοντικούς επιχειρηματίες/ηγέτες

Έμμεσα

 • Εκπαιδευτές ΕΕΚ
 • Μέντορες ΕΕΚ
 • Κέντρα ΕΕΚ και άλλοι οργανισμοί ΕΕΚ

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου EU Leaders είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

3ο ενημερωτικό δελτίο


5ο ενημερωτικό δελτίο

4ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top