στοιχεία

Σλοβενία

FOCUS 3

2023-1-SI01-KA220-SCH-000161979

2023-2026

περίληψη

FOCUS 

Foreign Language Opportunities for Children with Unique Skills

 

Το έργο FOCUS στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών στην αποτελεσματική διδασκαλία παιδιών, 6-12 ετών, με μαθησιακές δυσκολίες. Μέσω της εισαγωγής καινοτόμων τεχνικών, μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διδασκαλίας με βάση τα παιχνίδια (DGBL), το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει περιβάλλοντα μάθησης που περιλαμβάνουν όλους τους μαθητές και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Μέσω της ανανέωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών, της ανάπτυξης προσιτών εκπαιδευτικών υλικών, και της προώθησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, το έργο επιδιώκει να παρέχει μια πιο συμπεριληπτική και αποτελεσματική εμπειρία μάθησης για όλους τους μαθητές.

στόχος

Στόχος του έργου FOCUS είναι η βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών στη διδασκαλία παιδιών, 6-12 ετών, με μαθησιακές δυσκολίες, χρησιμοποιώντας μεθόδους ψηφιακής διδασκαλίας με βάση τα παιχνίδια. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

ωφελούμενοι

άμεσα

  • Καθηγητές ξένων γλωσσών. 
  • Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, με μαθησιακές δυσκολίες.

έμμεσα

  • Διευθυντές σχολείων. 
  • Γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 
  • Μαθητές
  • Φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και αρμόδιες αρχές. 
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου FOCUS είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top