στοιχεία

Δανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2022-1-DK01-KA220-HED-000088016

2022-2025

σύνοψη

GUIDE

Upgrading the skills of professionals for gender sensitive career guidance

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 9 φορείς από Δανία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία.

Το έργο GUIDE θα παραδώσει καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προκατάληψη και τα εμπόδια που παρουσιάζονται εξ αιτίας των στερεοτύπων και τη διάκριση των φύλων,  στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

σκοπός
 • Η υποστήριξη των επαγγελματιών με ευθύνες επαγγελματικού προσανατολισμού προκειμένου να ελέγξουν και να απομακρύνουν πιθανές προκαταλήψεις από τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν τις επιλογές και να εμποδίσουν τις προσωπικές φιλοδοξίες σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Η ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με ευαισθησία για τα φύλα, ώστε για να βοηθήσει όλα τα φύλλα να κάνουν καλύτερες επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
 • Η εκπαίδευση των συμβούλων σταδιοδρομίας και των εκπαιδευτών ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις ανισότητες των φύλων στον επαγγελματικό προσανατολισμό και να αποκτήσουν συνείδηση ​​του φύλου.
 • Η ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για να βοηθήσει τους συμβούλους σταδιοδρομίας και τους εκπαιδευτές να καθοδηγούν όλα τα φύλα εξίσου και χωρίς στερεότυπα.
target groups

Άμεσα

 • Επαγγελματίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Σύμβουλοι σταδιοδρομίας.
 • Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σχολείων, Πανεπιστημίων κτλ.
 • Δάσκαλοι / εκπαιδευτές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με αρμοδιότητες επαγγελματικού προσανατολισμού.

Έμμεσα

 • Νέ@
 • Φοιτητές σε Πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Ιδρύματα κατάρτισης ενηλίκων και ΕΕΚ.
 • Δάσκαλοι / εκπαιδευτές ενηλίκων και ΕΕΚ με αρμοδιότητες επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • ΜΚΟ και οργανώσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων.
 • Δημόσιες αρχές με αρμοδιότητες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
 • Κέντρα Προαγωγής στην Απασχόληση.
 • Γραφεία εύρεσης εργασίας.
 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
 • Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου GUIDE είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1o ενημερωτικό δελτίο

2o ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top