στοιχεία

Πολωνία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-2-PL01-KA220-VET-000050664

2022-2024

σύνοψη

hVET

Breathe The Future-Hybrid Education in VET

Το Έργο “hVET” αγκαλιάζει το μέλλον της εκπαίδευσης εισάγοντας την υβριδική μάθηση στην ΕΕΚ, αντιμετωπίζοντας το εξελισσόμενο τοπίο διδασκαλίας και ενισχύοντας τη δέσμευση και τα κίνητρα των μαθητών. Ταυτόχρονα ενισχύει την ικανότητα των εκπαιδευτικών ΕΕΚ να συνδυάζουν παραδοσιακές και διαδικτυακές προσεγγίσεις, γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα μιας και η προώθηση ενός καλά οργανωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ΕΕΚ και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα αποτελούν πρωταρχικές προτεραιότητες του Έργου. Αυτή η συλλογική προσπάθεια, συγκεντρώνει 6 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Τουρκία, Κύπρος, Πορτογαλία, Ελλάδα) με τεχνογνωσία και προοπτικές τόσο εντός όσο και εκτός της εκπαιδευτικής σφαίρας για την αντιμετώπιση αυτών των περίπλοκων εκπαιδευτικών προκλήσεων με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

σκοπός

Το έργο hVET επικεντρώνεται σε μια δημιουργική, συνεργατική εκπαιδευτική τεχνική που χρησιμοποιεί ένα τροποποιημένο υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας (ανάμιξη δια ζώσης και εικονικής μάθησης) κατάλληλο για τον κλάδο της ΕΕΚ. Πρωταρχικός στόχος του είναι να εξοπλίσει τα σχολεία και εκπαιδευτήρια ΕΕΚ με εξατομικευμένα εργαλεία, πόρους και εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους, εκπαιδευτές, επαγγελματίες και μαθητές/σπουδαστές ΕΕΚ, προκειμένου να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για την νέα εποχή της εκπαίδευσης μετά την πανδημία.

target groups

Άμεσα

 • Σχολεία ΕΕΚ στις χώρες του έργου
 • Δάσκαλοι ΕΕΚ, εκπαιδευτές, επόπτες, εκπαιδευτικοί
 • Ειδικοί σχολείων ΕΕΚ (ψυχολόγοι, σύμβουλοι σταδιοδρομίας)
 • Σπουδαστές ΕΕΚ (15-19 ετών)
 • Συνεργάτες του έργου

Έμμεσα

 • Ινστιτούτα ΕΕΚ, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Εταιρείες που εμπλέκονται στη μάθηση που βασίζεται στην εργασία
 • Συνεργασίες ΕΕΚ-επιχειρήσεων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Δημόσιες αρχές, φορείς που διέπουν την ΕΕΚ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο
 • Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς ΕΕΚ
 • Υποστηρικτικοί συνεργάτες
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου hVET είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top