στοιχεία

Κύπρος

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-CY01-KA220-SCH-000032562

2021-2024

σύνοψη

i-School

Increasing Students’ Awareness on Cultural Heritage through Digital Tools and NFE Methods

Το έργο i-School υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 6 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία, και Ιταλία. Στόχος του είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων δασκάλων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς την ένταξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προς την διεκπεραίωση του έργου i-School θα χρησιμοποιηθούν διεπιστημονικές μέθοδοι, καθώς και ψηφιακά εργαλεία.

σκοπός
  • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων-δεξιοτήτων των δασκάλων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό την ένταξη του θέματος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα σύνολο ψηφιακών και δια-δραστικών εργαλείων.
  • Η ανάπτυξη της αντίληψης και η απόκτηση γνώσης, εκ μέρους μαθητών αλλά και δασκάλων, ως προς την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά.
  • Η δημιουργία και επέκταση ενός δικτύου που θα αποτελείται από σχολεία, πολιτιστικά κέντρα και χώρους, καθώς και λοιπούς σχετικούς οργανισμούς, με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα αφορούν το ζήτημα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
target groups

Άμεσα

  • Δάσκαλοι, Μαθητές και Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έμμεσα

  • Κέντρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
  • Αρμόδια Υπουργεία
  • Εκπαιδευτές, παιδαγωγοί και επαγγελματίες Εκπαιδευτικοί
  • Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις νέων που ασχολούνται με ζητήματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

  • Οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου i-School είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

άλλα έργα
Scroll to Top