στοιχεία

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2023-1-MK01-KA220-VET-000154804

2023-2025

σύνοψη

INTERACTION

HighlIght the EuropeaN heriTagE thRough sustAinblE CreativiTy and cIrcular ecONomy

Το INTERACTION είναι ένα 24μηνο έργο του προγράμματος Erasmus+ που στοχεύει στην ενίσχυση του μετασχηματισμού της δημιουργικής και καλλιτεχνικής επιχειρηματικότητας προς πιο καινοτόμα και βιώσιμα μοντέλα, έχοντας ως προτεραιότητα το περιβάλλον και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, θα αναδείξει την Ευρωπαϊκή Κληρονομιά καθώς ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός θα αποτελέσει την κύρια πηγή έμπνευσης και σύνδεσης των καλλιτεχνικών και δημιουργικών επαγγελμάτων με τις βιώσιμες και πράσινες πρακτικές.

σκοπός

Το έργο INTERACTION σκοπεύει να δημιουργήσει συνεργασίες μέσω μιας πολιτιστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για όλους τους ενδιαφερομένους όπου δια μέσω ψηφιακών και μη μέσων και εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων, θα βελτιώσει τις πράσινες ικανότητες των δημιουργικών επαγγελματιών και καλλιτεχνών εκπαιδεύοντάς τους σχετικά με την βιώσιμη δημιουργικότητα και την κυκλική οικονομία. Η κύρια πηγή έμπνευσης και το «όχημα» που θα προχωρήσει το έργο μας μπροστά είναι η Ευρωπαϊκή Κληρονομιά.

Οι βασικοί στόχοι του έργου INTERACTION είναι οι ακόλουθοι:

 • Να παραδώσει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και επιχειρηματικούς οδηγούς για την προώθηση πράσινων ικανοτήτων.
 • Να ανακτήσει το χαμένο έδαφος του κλάδου των δημιουργικών και πολιτισμικών επαγγελμάτων που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.
 • Να εκπαιδεύσει τωρινούς και μελλοντικούς επαγγελματίες του κλάδου ώστε να γίνουν πιο δημιουργικοί, να αναπτύξουν πιο βιώσιμες και καινοτόμες πρακτικές, και να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία.
target groups

Άμεσα

 • Καλλιτέχνες
 • Δημιουργικοί επιχειρηματίες
 • Διαχειριστές και διευθυντές μικρών επιχειρήσεων του δημιουργικού τομέα
 • Μελλοντικοί ζωγράφοι, μουσικοί, γλύπτες, συγγραφείς, ιστορικοί, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές μόδας, ξυλογλύπτες κλπ.

Έμμεσα

 • Επαγγελματίες σχολών ΕΕΚ του δημιουργικού τομέα
 • Σπουδαστές σχολών ΕΕΚ του δημιουργικού τομέα
 • Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του οικονομικού τομέα ή της διοίκησης επιχειρήσεων

Άλλ@ Ενδιαφερόμεν@

 • Τοπικοί σύλλογοι επιχειρήσεων, ομοσπονδίες και επιμελητήρια
 • Σχολές ΕΕΚ που ασχολούνται με την εκπαίδευση καλλιτεχνών
 • Φιλόδοξοι νέοι επιχειρηματίες
 • Πολιτιστικές οργανώσεις, μουσεία, καλλιτεχνικά ιδρύματα, όπως επίσης και περιβαλλοντικά ιδρύματα
 • Άλλα έργα Erasmus+, ειδικά εκείνα που παρέχουν εκπαίδευση στη βιώσιμη δημιουργικότητα, στις πράσινες καινοτομίες, και τον καλλιτεχνικό τομέα
 • Τοπικές κοινωνίες που θα ωφεληθούν από την επίγνωση και εφαρμογή πολιτικών Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης.
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου INTERACTION είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top