στοιχεία

Ιταλία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2022-1-IT01-KA220-VET-000087044

2022-2025

σύνοψη

LOST2

Definition of competences at European level for the recognition of the qualification

Το έργο LOST2 διαρκεί 30 μήνες και περιλαμβάνει εννέα εταίρους από έξι ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος του είναι να βελτιώσει την κοινωνική ένταξη, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Ο αριθμός των αγνοουμένων ατόμων και παιδιών στην Ευρώπη έχει αυξηθεί σημαντικά, με 200.000 παιδιά που αναφέρονται ως αγνοούμενα και μόνο το 33% από αυτά να εντοπίζονται. Ο στόχος του LOST2 είναι να δημιουργήσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα για την καταγραφή αυτών των δυστυχημάτων, καθορίζοντας έναν κορμό επαγγελματικού προφίλ για “Ειδικούς στην Έρευνα Αγνοουμένων και Ανήλικων”. Ο στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα κοινό, υψηλού επιπέδου πρότυπο εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη που θα αναγνωρίζεται στις χώρες της ΕΕ.

Στόχος: Να διευκολυνθεί η αναγνώριση και πρόσληψη επαγγελματιών που έχουν εκπαιδευτεί στην ανάλυση και έρευνα αγνοούμενων ατόμων μέσω του έργου LOST.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

σκοπός
 • Αύξηση της ορατότητας του επαγγελματικού προφίλ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ανάλυση και καθορισμός των προτεινόμενων προσόντων στο έργο LOST.
 • Δημιουργία συνεκτικής τεκμηρίωσης των προσόντων που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιτρέποντας την επαλήθευση, επικύρωση και αναγνώριση της μάθησης από τις εθνικές/τοπικές αρχές.
 • Θέσπιση βάσης για την ισοδυναμία των προσόντων στην Ευρώπη, ακολουθώντας τα πρότυπα που συνιστά η πρόσφατη σύσταση του Συμβουλίου, προσφέροντας πιστοποίηση για όλες τις χώρες της ΕΕ.
 • Διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης για αυτούς τους επαγγελματίες, καθιστώντας τα προσόντα τους χρήσιμα και μεταφερόμενα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
target groups

Άμεσες

 • Τεχνικοί χειριστές και εκπαιδευτές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)
 • Πάροχοι ΕΕΚ
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Προσωπικό μυστικών υπηρεσιών
 • Προσωπικό πολιτικής προστασίας
 • Ιδιωτικοί ντετέκτιβ
 • Δικηγόροι που εργάζονται σε σχετικά πεδία έρευνας
 • Εθνικές και τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την επαλήθευση, επικύρωση και αναγνώριση της μάθησης, καθώς και για τη διατήρηση του εθνικού/περιφερειακού μητρώου επαγγελματικών προφίλ και προσόντων, καθώς και της ευρωπαϊκής ταξινόμησης ESCO
 • Εθελοντές των οργανώσεων με δραστηριότητα στα αγνοούμενα άτομα
 • Οργανώσεις που υποστηρίζουν τις οικογένειες και βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου και τα δικαστικά όργανα

Έμμεσες

 • Γονείς,
 • Δημιουργοί πολιτικής,
 • Παρόχοι συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης,
 • Αρχές επιβολής του νόμου και δημόσιοι φορείς (δικαστικά όργανα),
 • Οικογένειες και τοπικές κοινότητες,
 • Τελεστές τηλεφωνικής γραμμής,
 • Αρχές μετανάστευσης,
 • Οργανισμοί της Επιτροπής,
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία των παιδιών,
 • Οργανισμοί που ασχολούνται με το φαινόμενο της μετανάστευσης,
 • Αντιπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Έρευνας) και
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεύθυνη για τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κ.λπ.
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου LOST2 είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

2o ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top