στοιχεία

Ελλάδα

MICROIDEA 2

101132889 MICROIDEA ERASMUS EDU 2023 PI FORWARD

2024-2026

σύνοψη

MICROIDEA

Μικροδιαπιστευτήρια: Αναγνώριση, ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων.

Το MICROIDEA είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus + διάρκειας 36 μηνών, που υλοποιείται από 12 φορείς προερχόμενους από Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Πολωνία και Βέλγιο.
Εστιάζει στην δημιουργία μιας ολιστικής και καινοτόμου προσέγγισης εφαρμογής των μικροδιαπιστευτηρίων η οποία θα μπορεί να ακολουθηθεί ευρέως σε ευρωπαϊκή κλίμακα και όχι μόνο.

στόχοι
  • Δημιουργία ενός συστήματος μικροδιαπιστευτηρίων συνδεδεμένου με το ISO/IEC
  • Δημιουργία μιας μεθοδολογίας που θα ισορροπεί μεταξύ εθνικών και διεθνούς συστήματος αξιολόγησης.
  • Σχεδιασμό και δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου που θα υποστηρίζει την ανάλυση αναγκών και δεξιοτήτων προσβάσιμο σε όλους.
  • Σύστημα μικροδιαπιστευτηρίων για τα επαγγέλματα του Τουρισμού.
ωφελούμενοι
  • Άνεργοι, αρχές ΕΕΚ/νεολαίας/υπουργεία/επιμελητήρια., οργανισμοί πιστοποίησης προσόντων & επαγγελματικής καθοδήγησης, φορείς νεολαίας, κοινωνικοί εταίροι
  • Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί( CEDEFOP, EACEA, EFT), οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Επαγγελματίες, ειδικοί στον κλάδο, εργαζόμενοι και εργοδότες, άνεργοι,
  • Άτομα που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των προσόντων τους.
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου MICROIDEA είναι τα παρακάτω:

υλικό

φυλλάδιο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top