στοιχεία

Πολωνία

erasmus-logo

2019-1-PL01-KA201-065726

2019-2022

σύνοψη

Pro-Learn
“Fostering children’s learning process and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods”

Το Pro-Learn είναι ένα τριετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από έξι εταίρους, από Πολωνία, Κύπρο, Ρουμανία, Ιταλία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων και των αποτελεσματικών δεξιοτήτων μάθησης των παιδιών, να ενισχύσει τη δύναμη του εγκεφάλου τους και να μεγιστοποιήσει τις γνωστικές δυνατότητες. Η επίτευξη αυτού θα γίνει μέσω της ανάπτυξης, της δοκιμής και της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πρότυπου υποστήριξης της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών σχολικής ηλικίας (ηλικίας 6-14 ετών), με την ενεργή συμμετοχή των σχολείων, του παιδαγωγικού προσωπικού/ειδικών και των εταίρων του Έργου στις συμμετέχουσες χώρες.

σκοπός
  • μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μέσω επιτάχυνσης της διαδικασίας μάθησης
  • μείωση της έλλειψης ειδικών στα σχολεία (ψυχολόγοι, παιδαγωγοί)
  • βελτίωση της συμμετοχής των γονέων στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους και την ανάπτυξη των γνωστικών τους ικανοτήτων
  • αντιμετώπιση της ανεπαρκούς προσφοράς δωρεάν εργαλείων (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ), για τη διάγνωση γνωστικών διεργασιών και για τον προτιμώμενο τρόπο μάθησης παιδιών ηλικίας 6-14 ετών από μόνα τους, από τους γονείς τους και από τους δασκάλους / εκπαιδευτικούς
  • αντιμετώπιση της ανεπαρκούς προσφοράς δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού σε γονείς και εκπαιδευτικούς, για την υποστήριξη μαθητών στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μαθησιακών δεξιοτήτων, μέσω της αξιοποίησης των πόρων και του συνολικού δυναμικού του εγκεφάλου
target groups

Άμεσα

μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 6-14 ετών).

γονείς παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών.

δάσκαλοι που συμμετέχουν σε διαδικασίες εκπαιδευτικής συμβουλευτικής.

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ειδικοί που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια και/ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση – σχολικοί ψυχολόγοι, παιδαγωγοί

Έμμεσα

εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την παιδαγωγική καθοδήγηση.

κέντρα συμβουλευτικής.

 

 

Άλλοι φορείς

τοπικές και περιφερειακές αρχές, αρμόδιες για την εκπαίδευση.

πανεπιστήμια.

ενώσεις γονέων και εκπαιδευτικών.

πλατφόρμες για επαγγελματίες της εκπαίδευσης, όπως το eTwinning, η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης.

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου  Pro-Learn είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

φυλλάδιο

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

3ο ενημερωτικό δελτίο

4ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top