στοιχεία

Δανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2022-1-DK01-KA220-VET-000088968

2022-2024

σύνοψη

RE-CREW

The innovative framework for the European small businesses to perform recruiting, get ready to market and express their full potential

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 6 φορείς από Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Νορβηγία και Σλοβενία.
Το έργο RE-CREW θα παραδώσει καινοτόμα, βασισμένα σε έρευνα, ελεγμένα και πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμα ψηφιακά εργαλεία, προς όφελος των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του ευρύ κοινού που τις υποστηρίζει, καθώς επίσης και των εκπαιδευτών ΕΕΚ.

σκοπός
  • Η κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, εστιάζοντας στην ικανότητά τους για στελέχωση.
  • Οι προσλήψεις και η στελέχωση στην μετά-Covid εποχή.
  • Η δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ΜΜΕ της ΕΕ, για την αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων (πχ η απειρία, η έλλειψη οργανωτικών διαδικασιών, κ.λπ. ) ώστε να πραγματοποιούν αποτελεσματικά προσλήψεις.
  • Η συνεχής αξιολόγηση της ετοιμότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ να πραγματοποιήσουν με επιτυχία οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης και στελέχωσης.
  • Παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και υποστήριξη για την υιοθέτηση των παραδοτέων του έργου RE-CREW, σε ευρωπαϊκούς φορείς ΕΕΚ, μέντορες, εκπαιδευτές κ.λπ.
target groups

Άμεσα

  • Ευρωπαϊκές ΜΜΕ
  • Πάροχοι ΕΕΚ (εκπαιδευτές, μέντορες, κα.).

Έμμεσα

  • Συμβουλευτικές εταιρείες και οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

  • Ευρύτερη αγορά εργασίας (εργοδότες και προσωπικό).
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου RE-CREW είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

2o ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top