στοιχεία

Σλοβενία

erasmus-logo

2020-1-SI01-KA204-075931

2020-2022

σύνοψη

S4EG
“Δεξιότητες για την απασχόληση: Απόκτηση δεξιοτήτων απασχόλησης στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω σοβαρών παιχνιδιών”

Το S4EG είναι ένα καινοτόμο Ευρωπαϊκό έργο, το οποίο θα αναπτύξει μία νέα εκπαιδευτική μέθοδο στην εκπαίδευση ενηλίκων ξεπερνώντας τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Μέσω των διαδραστικών σοβαρών παιχνιδιών που θα δημιουργηθούν, οι εκπαιδευτές θα μπορούν να προσεγγίσουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους και αυτοί κατ’ επέκταση να εξελίξουν τις ικανότητές τους. Θα αναπτύξουν γνώσεις, οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες για καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, καθώς αυτή η νέα εκπαιδευτική μέθοδος ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Έτσι και οι εταιρείες θα μπορούν πιο εύκολα να διακρίνουν τους κατάλληλους συνεργάτες τους και οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογήσουν τις ικανότητές τους, για να γνωρίζουν σε ποιο επάγγελμα θα κατευθυνθούν.

σκοπός
  • Η δημιουργία της καινοτόμου εκπαιδευτικής εφαρμογής «gamification”, δηλαδή της εκπαίδευσης μέσω σοβαρών παιχνιδιών
  • Η απόκτηση δεξιοτήτων απασχόλησης στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της εφαρμογής gamification
  • Η εμφάνιση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και νέων τεχνολογιών και η εισαγωγή τους στις δραστηριότητες δια βίου μάθησης για εκπαιδευόμενους ενήλικες
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των εκπαιδευτικών οργανισμών, να αναπτύξουν αυτή τη μέθοδο σε ένα πρόγραμμα σπουδών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευόμενων
  • Η κατανόηση και η αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους μέσω της διαδικασίας των σοβαρών παιχνιδιών
  • Η επέκταση 6 βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων με ήπια ειδίκευση μέσω των 6 σοβαρών παιχνιδιών
  • Η παρακίνηση των ενήλικων εκπαιδευομένων να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στη μακρινή ανοιχτή εκπαίδευση αναβαθμίζοντας τις ικανότητες και τις γνώσεις τους για καλύτερη μελλοντική επαγγελματική απασχόληση
target groups

Άμεσα

Εκπαιδευτές ενηλίκων

Οργανισμοί ενηλίκων

Επαγγελματίες/ειδικοί στην εκπαίδευση ενηλίκων

 

Έμμεσα

Ενήλικες μαθητές

Συμμετέχοντες στη δια βίου μάθηση

 

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και απασχόλησης

Οργανώσεις νεολαίας

Πολιτικοί φορείς

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου S4EG είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο Ενημερωτικό δελίο

2ο Ενημερωτικό δελτίο

3ο Ενημερωτικό δελίο

άλλα έργα
Scroll to Top