στοιχεία

Ολλανδία

erasmus-logo.png

2020-1-NL01-KA202-064651

2020-2023

σύνοψη

S.C.R.E.A.M.! 

Dropping the baggage – Investing in the future

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 8 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στόχος του Έργου είναι η:

 • ενδυνάμωση των εκπαιδευτών προκειμένου να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν ποιοι μαθητές/ σπουδαστές σκέφτονται να εγκαταλείψουν την εκπαιδευτική διαδικασία,
 • βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών/σπουδαστών, με τρόπο που θα τους βοηθήσει να θέσουν στόχους, να επενδύσουν στο μέλλον τους και να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό του
σκοπός
 • Η ανάπτυξη εργαλείων για τους εκπαιδευτές με στόχο τη στήριξη των μαθητών/σπουδαστών, προκειμένου να «πετάξουν από πάνω τους» όσα τους βαραίνουν, να αφοσιωθούν στην εκπαίδευση τους και να αναπτύξουν «κρυμμένες» δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν στη ζωή τους και στην επαγγελματική τους πορεία. 
 • Η αλλαγή της εκπαιδευτικής «κουλτούρας» και των «κλασσικών» μεθόδων εκπαίδευσης και η παρότρυνση των εκπαιδευτών να προσαρμόσουν τη διαδικασία της μάθησης, προκειμένου αυτή να γίνεται με τρόπο που να ενθαρρύνει τους μαθητές/σπουδαστές να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το δικό τους ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Η αλλαγή της εκπαιδευτική διαδικασίας προς μια πιο ολιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το κοινωνικό υπόβαθρο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/σπουδαστές θα λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την ανάπτυξη ατομικών πλάνων διδασκαλίας και τη θέσπιση προσωποποιημένων στόχων για τη απόδοση των μαθητών/σπουδαστών.
target groups

Άμεσα

 • Μαθητές/σπουδαστές/εκπαιδευόμενοι,
 • Εκπαιδευτές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
 • Νέοι εργαζόμενοι

Έμμεσα

 • Εκπαιδευτικοί φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Σύμβουλοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Οργανισμοί διαχείρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Dropping the baggage είναι τα παρακάτω:

Ενδυνάμωση/Strength,   Συνεργασία/Collaboration,   Σεβασμός/Respect,   (αυτό)Αξιολόγηση/(self)Evaluate,   Επίτευξη/Achieve,  Παροχή κινήτρων/Motivate

Η μέθοδος S.C.R.E.A.M! έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές/σπουδαστές να «πετάξουν από πάνω τους» όσα τους βαραίνουν και τους κρατάνε πίσω κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους και να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα απευθύνεται στις ομάδες στόχους του Έργου και θα οδηγεί στη στήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών/σπουδαστών/εκπαιδευομένων και στην ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω της μεθόδου S.C.R.E.A.M! 

υλικό

αφίσα

τρίπτυχο

άλλα έργα
Scroll to Top