στοιχεία

Γερμανία

erasmus-logo.png

2020-1-DE02-KA204-007435

2020-2023

σύνοψη

SenQuality

Preparation for later life

Το Sen Quality είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ασχολείται με τα ηλικιωμένα άτομα και πώς οι ενήλικες θα προετοιμαστούν ώστε να έχουν ευημερία στα γηρατειά τους. Καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και τα ποσοστά των γεννήσεων μειώνονται, το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό της μετέπειτα ζωής με θετικό και ευχάριστο τρόπο. Αναλύοντας 9 διαφορετικούς τομείς της ζωής, όπως είναι τα οικονομικά, οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η ψυχική και φυσική κατάσταση, η στέγαση, οι κοινωνικές σχέσεις, η εμφάνιση, η υγεία, ο τρόπος ζωής και δραστηριότητες και η εργασία, προετοιμάζει τον ενήλικα ώστε να βρει τις καλύτερες πρακτικές για ένα κατάλληλο σχεδιασμό του μέλλοντος και την ενεργό γήρανσή του.

σκοπός
  • Η ευαισθητοποίηση των ενήλικων και των οργανισμών για τη σημασία του σχεδιασμού για τη μετέπειτα ζωή
  • Η παρακίνηση για την έναρξη των απαραίτητων μέτρων προετοιμασίας για την Τρίτη και τέταρτη ηλικία
  • Η δημιουργία ενός εγχειριδίου όπου θα αναφέρονται όλοι οι τομείς όπου μπορούν να προετοιμαστούν οι ενήλικες
  • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα έχει ως βάση τον αυτοπροβληματισμό με σκοπό τον προσωπικό σχεδιασμό της μετέπειτα ζωής
  • Η ενημέρωση της μετέπειτα ζωής και ο σχεδιασμό της μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με αφετηρία τους προσωπικούς στόχους του κάθε ενήλικα.
target groups

Άμεσα

Ενήλικες στη μέση ηλικία

Ενεργοί ηλικιωμένοι

 

Έμμεσα

Εκπαιδευτές ενηλίκων

Σύμβουλοι και ψυχολόγοι

Προσωπικό σε κοινοτικά κέντρα

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Τοπικές και περιφερειακές αρχές

ΜΚΟ οργανώσεις και ενώσεις που σχετίζονται με τη γήρανση και την υποστήριξη των ηλικιωμένων

Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Sen Quality είναι τα παρακάτω:

τρίπτυχο

αφίσα

άλλα έργα
Scroll to Top