στοιχεία

Λιθουανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2022-1-LT01-KA220-ADU-000088994

2022-2024

σύνοψη

Sun in the Age

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 7 φορείς σε Λιθουανία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Πολωνία. Το έργο Sun in the Age αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το πρόβλημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας έγινε πιο ορατό, με πολλούς να βιώνουν την έλλειψη βασικών ανθρώπινων επαφών για μήνες, και παράλληλα, το αίσθημα της αγωνίας για το θάνατο, ως κύριο ζήτημα.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή των πρακτικών REMIND (Χαλάρωση, Διαλογισμός, Ενσυνειδητότητα), για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται με ενήλικες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, στοχεύοντας στη σημαντική βελτίωση της ψυχοσωματικής ευεξίας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

σκοπός
 • Η παροχή σημαντικών εργαλείων που σχετίζονται με ολιστικές προσεγγίσεις, όπως οι τεχνικές REMIND (Χαλάρωση, Διαλογισμός, Ενσυνειδητότητα), για τη διαχείριση του άγχους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές και υγειονομικό προσωπικό.
 • Η διδασκαλία εφαρμογής των τεχνικών REMIND σε κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές και υγειονομικό προσωπικό, ως εργαλεία για τη βελτίωση της προσωπικής τους ψυχοσωματικής ευεξίας.
 • Η ενίσχυση των γνώσεων τους σχετικά με την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, μέσω των τεχνικών REMIND.
 • Η παροχή της δυνατότητας στους ηλικιωμένους, να οικοδομήσουν και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, να βελτιώσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους και να ελέγχουν τις αντιδράσεις τους, να μειώσουν το άγχος και το στρες, να διατηρήσουν έναν ενεργητικό νου και να μετατρέψουν τη ΜΟΝΑΞΙΑ σε ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
target groups

Άμεσα

 • Κοινωνικοί λειτουργοί
 • προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης σε δομές φροντίδας για ηλικιωμένους
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Δημόσια και ιδιωτικά κέντρα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • Άτομα μεταξύ 40 και 65 ετών και ηλικιωμένοι.

Έμμεσα

 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο),
 • τοπικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας,
 • εκπαιδευτές και πολίτες
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Sun in the Age είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

φυλλάδιο

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top