στοιχεία

Σλοβενία

erasmus-logo

2020-1-SI01-KA204-075938

2020-2022

σύνοψη

TuDOrs
“Turning the Learning Disabilities into Opportunities”

Το TuDOrs είναι ένα Erasmus+ (KA2) Έργο, το οποίο εστιάζει στους καθηγητές ξένων γλωσσών και στοχεύει στην παραγωγή καινοτόμων εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αφορά όχι μόνο παιδιά και έφηβους, αλλά και ενήλικες οι οποίοι αποφασίζουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα προκειμένου να έχουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης ή για άλλους προσωπικούς λόγους. Οι ειδικοί σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες επισημαίνουν πως τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες κατά την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Δυστυχώς, οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που συχνά είναι αυτοί που εντοπίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους, δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να προσεγγίσουν σωστά τους εκπαιδευόμενους με μαθησιακές δυσκολίες. Η στήριξη των καθηγητών ξένων γλωσσών στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί τον πυρήνα του Έργου TuDOrs

σκοπός

Το Έργο TuDOrs στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων για την ομαλή ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των εκπαιδευομένων με αναπηρία.

Επιπρόσθετα το Έργο στοχεύσει στην:
• ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καθηγητών ξένων γλωσσών, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
• αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών
• προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς

target groups

Άμεσα

Καθηγητές ξένων γλωσσών

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών

Φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίο παρέχουν προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών

Έμμεσα

Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και οι οικογένειες τους

Ειδικοί στις ξένες γλώσσες

Ειδικοί στις μαθησιακές δυσκολίες

Ενώσεις καθηγητών ξένων γλωσσών

Φορείς για μαθησιακές δυσκολίες

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 Τοπικές, περιφερειακές, εθνικές αρχές αρμόδιες για την εκπαίδευση

Πανεπιστήμια

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου TuDOrs είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1o ενημερωτικό δελτίο

2o ενημερωτικό δελτίο

3o ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top