στοιχεία

Λιθουανία

erasmus-logo

2020-1-LT01-KA202-078104

2020-2023

σύνοψη

VET IN 3D
“Social Inclusion, Entrepreneurship and Technology Enabled Learning”

Το “VET IN 3D” είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο με εταίρους από τη Λιθουανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρόκειται να υλοποιηθούν εντατικές δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων, που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Απώτερος σκοπός είναι η προετοιμασία εκπαιδευτών με υψηλές δεξιότητες, κίνητρα και ψηφιακές ικανότητες.

Οι καινοτόμες πρακτικές στις οποίες θα εστιάσει το Έργο VET IN 3D αφορούν τις τρεις κύριες διαστάσεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) στην Ευρώπη:

  • την επιχειρηματικότητα
  • την κοινωνική ένταξη
  • την εκπαίδευση με τη χρήση της τεχνολογίας
σκοπός
  • δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων πρακτικών σε τακτική βάση, ανάμεσα στους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET)
  • βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET) σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης
  • αύξηση της ευαισθητοποίησης σ’ ότι αφορά τις τρεις κύριες διαστάσεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) στην Ευρώπη: επιχειρηματικότητα, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση με χρήση της τεχνολογίας
target groups

Άμεσα

εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET)

διευθυντές και διοικητικό προσωπικό σε φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET)

επαγγελματίες σε δράσεις κινητικότητας

 

Έμμεσα

δημόσιοι φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση

επιχειρηματικοί παράγοντες

πανεπιστήμια

Ευρωπαϊκοί φορείς (συμπεριλαμβανομένων Εθνικών Αρχών)

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου VET IN 3D είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

ενημερωτικό δελτίο 

άλλα έργα
Scroll to Top