στοιχεία

Φινλανδία

erasmus-logo

2019-1-FI01-KA204-060743

2019-2021

σύνοψη

WIN ON LINE
“Women In Action”

Το WIN on-line είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο διάρκειας 26 μηνών, που υλοποιείται από εφτά εταίρους, από Φινλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Λιθουανία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες να γίνουν πιο ενεργές και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, με σκοπό να πάρουν το ρίσκο και να γίνουν e-επιχειρηματίες. Το Έργο εστιάζει στις άνεργες γυναίκες άνω των 40 ετών, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και θέλουν να γίνουν e-επιχειρηματίες, αλλά έχουν χαμηλές ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες.

σκοπός
  • Καλύτερη κατανόηση των γυναικείων προσδοκιών και αναγκών σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, εστιάζοντας στις νέες τεχνολογίες και το e-επιχειρείν
  • Βελτιωμένη γνώση και χρήση των παιδαγωγικών εργαλείων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση γυναικών άνω των 40 ετών με χαμηλές ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων
  • Δημιουργία θεμελιωδών θεωρητικών βάσεων, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε γυναίκες άνω των 40 ετών, με χαμηλές ή και καθόλου δεξιότητες και προσόντα
  • Αναγνώριση των γυναικών άνω των 40 ετών με χαμηλές ή και καθόλου δεξιότητες και προσόντα, ως μια διαφορετική ομάδα ενηλίκων εκπαιδευόμενων, για τις οποίες η εκπαίδευση πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους
target groups

Άμεσα

Γυναίκες άνω των 40 ετών που επιθυμούν να γίνουν e-επιχειρηματίες

 

Έμμεσα

Εκπαιδευτικοί φορείς

Οργανώσεις & φορείς για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου WIN ON LINE είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

φυλλάδιο

ενημερωτικό δελτίο 1

ενημερωτικό δελτίο 2

ενημερωτικό δελτίο 3

ενημερωτικό δελτίο 4

άλλα έργα
Scroll to Top