Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο

Από τις 29 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου 2023, διεξήχθη ένα σημαντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο στο έργο i-SCHOOL.

Κατά τη διάρκεια πέντε εντατικών ημερών, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, και εξειδικευμένα στελέχη από κάθε εταίρο, συναντήθηκαν για να επιμορφωθούν σε θεματικές που σχετίζονται με τα παραδοτέα του έργου.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο 3

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιμόρφωσης είχε ως ζητούμενο την επίτευξη αρκετών σημαντικών στόχων, όπως:

  1. Εισαγωγή στο Έργο. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν μια ολοκληρωμένη εικόνα του έργου i-SCHOOL, των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
  2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων. Μέσω μιας συνδυασμένης προσέγγισης από επίσημες και μη δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν σημαντικές δεξιότητες που αφορούν την εκπαίδευση στην πολιτιστική κληρονομιά, τις πρωτοποριακές εκπαιδευτικές πρακτικές και τις διαδραστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας που είναι εφαρμόσιμες τόσο στο σχολείο όσο και σε εξωσχολικό πλαίσιο.
  3. Ανταλλαγή Γνώσεων. Μέσω ενός περιβάλλοντος που προάγει την ανταλλαγή εμπειριών και τον εντοπισμό κοινών εκπαιδευτικών κενών, επιτεύχθηκε η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.
  4. Προσπάθειες Διάδοσης. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν πρεσβευτές του έργου -SCHOOL, διαχέοντας πληροφορίες σχετικά με αυτό στα δίκτυά τους, και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την επίδρασή του σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Σχολείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, με την υποστήριξη της Eurosuccess Consulting, εξασφαλίζοντας μια προσεκτικά σχεδιασμένη και εκτελεσμένη διαδικασία εκπαίδευσης των συμμετεχόντων.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο 4

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα δομήθηκε στις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης:

  • Ημέρα 1. Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων με δραστηριότητες γνωριμίας και παρουσίαση του έργου.
  • Ημέρες 2-3. Υλοποίηση εκπαιδευτικών συνεδριών, που εστίαζαν σε διαδραστικές δραστηριότητες που σχετίζονταν άμεσα με τα παραδοτέα του έργου.
  • Ημέρα 4. Επιπλέον διαδραστικές δραστηριότητες συνδυασμένες με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικά κέντρα.
  • Ημέρα 5. Μια ημέρα αφιερωμένη στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σεμιναρίου και την παροχή ανατροφοδότησης.

Με τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν στην πράξη, εντός των σχολικών αιθουσών, τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο 5

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις ενημερώσεις και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόοδο και την υλοποίηση του έργου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο i-SCHOOL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ischool-project.eu/el/σχετικά-με-το-έργο

Scroll to Top