Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων στην ΕΕ

Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε την οδηγία, η οποία προτάθηκε στις 26 Απριλίου 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διασφαλίζει την καλύτερη εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Η Οδηγία αποσκοπεί στην άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης στους κανόνες της ΕΕ μεταξύ των εργοδοτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι πολίτες για να βρουν πληροφορίες και βοήθεια στα κράτη μέλη υποδοχής. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεση τους δύο χρόνια για να εναρμονίσουν την Οδηγία με την εθνική τους νομοθεσία και να διασφαλίσουν:
• υποστήριξη και νομική βοήθεια στους διακινούμενους εργαζομένους της ΕΕ για την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, από έναν ή περισσότερους φορείς σε εθνικό επίπεδο
• αποτελεσματική νομική προστασία των δικαιωμάτων (όπως για παράδειγμα προστασία από την ποινικοποίηση των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ που επιδιώκουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους) και
• εύκολα προσιτές πληροφορίες σε περισσότερες από μία γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ και των ατόμων που αναζητούν εργασία.