στοιχεία

Λιθουανία

erasmus-logo

2018-1-LT01-KA202-047020

2018-2020

σύνοψη

PROFI VNFIL
“Ensure the professionalization and good functioning of Validation of Non-Formal and Informal Learning”

Το PROFI VNFIL είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, που υλοποιείται από πέντε εταίρους, από Λιθουανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση του επαγγελματικού επιπέδου και της επιτυχούς υλοποίησης υψηλού επιπέδου συστημάτων πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL). Το VNFIL δεν είναι απλώς μια αξιολόγηση, είναι μια σημαντική διαδικασία που προσελκύει ενδιαφέροντα φορέων από διαφορετικούς τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι πολίτες, οι εκπαιδευτικοί, οι εργοδότες πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι και πρέπει να εμπιστεύονται το σύστημα VNFIL.

σκοπός
  • Ανάπτυξη ενός ποιοτικού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης (E-portfolio)
  • Συμβολή στην αναγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL) σε επαγγελματικού επιπέδου διαδικασία
  • ∆ημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση των επαγγελματιών πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη ενός πλαισίου εθνικής στρατηγικής για την πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (VNFIL)
target groups

Άμεσα

∆ιοικητικό προσωπικό παρόχων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλων τύπων Εκπαίδευσης

Επαγγελματίες του VNFIL (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, αξιολογητές, σύμβουλοι κλπ.)

Σπουδαστές συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλων τύπων Εκπαίδευσης και υποψήφιοι πιστοποίησης στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση

Εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων

Φορείς χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

 

Έμμεσα

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί και δίκτυα

Ευρωπαϊκά ιδρύματα

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου PROFI VNFIL είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

άλλα έργα

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Scroll to Top