επιχειρηματική κουλτούρα

επιχειρηματική κουλτούρα

Πόσο σημαντικό είναι τελικά να έχει μια εταιρεία επιχειρηματική κουλτούρα;


Σε μια δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία για την ελληνική πραγματικότητα, η επιχειρηματικότητα διανύει μια περίοδο πρόκλησης και κάποιες έννοιες έχουν παραγκωνιστεί ή έχουν χάσει τη δυναμική τους. Μια από αυτές τις έννοιες, είναι και η έννοια της επιχειρηματικής κουλτούρας.

Τι εννοούμε με τον όρο επιχειρηματική κουλτούρα;

Η επιχειρηματική κουλτούρα αντιπροσωπεύει τις συλλογικές αξίες, τις πεποιθήσεις και τις αρχές των οργανωτικών μελών της επιχείρησης και προκύπτει από επιμέρους παράγοντες όπως η ιστορία της επιχείρησης, του προϊόντος, της αγοράς, της τεχνολογίας, της στρατηγικής, του είδους των εργαζομένων, του ύφους της διαχείρισης, και του εθνικού πολιτισμού. Αποτελεί επίσης, το πρότυπο των συλλογικών συμπεριφορών και τις παραδοχές που διδάσκονται σε νέα μέλη και εργαζομένους ως τρόπος αντίληψης, σκέψης και δράσης.

Αν εξετάσουμε το γιατί απουσιάζει η εφαρμογή της επιχειρηματικής κουλτούρας από τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, ή το γιατί δεν επικοινωνείται όσο θα έπρεπε η σημασία της επιχειρηματικής κουλτούρας, θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την αντίληψη που επικρατεί στην Ελλάδα για την επιχειρηματικότητα. Ο όρος, πολύ συχνά θεωρείται ως ένα ακόμα διαφημιστικό τρικ και όχι ως τη δημιουργία ενός πρόσφορου εδάφους για την καινοτομία και την απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Πόση σημασία έχει όμως ουσιαστικά η εφαρμογή της επιχειρηματικής κουλτούρας σε μια μικρή και μεσαία επιχείρηση;

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, η επιχειρηματική κουλτούρα είναι τόσο σημαντική για μια επιχείρηση όσο και άλλες διεργασίες. Με την εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής στις επιχειρήσεις, όχι μόνο υπάρχει σύμπνοια στις αξίες και στην συμπεριφορά των εργαζομένων, αλλά και στην αλληλεπίδραση τους με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Κατ’ επέκταση, αυτή η κοινή πολιτική εξομαλύνει τις διαφορετικές συμπεριφορές και μακροπρόθεσμα προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν μια κοινώς αποδεκτή από όλους πολιτική. Αυτή η πολιτική δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις και δομείται ανάλογα την φύση και τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

Η ιδέα που κρύβεται πίσω από την επιχειρηματική κουλτούρα κάθε επιχείρησης και οργανισμού, αντικατοπτρίζει μέσα από τις πεποιθήσεις των ιδρυτικών μελών και των εργαζομένων τις αξίες που πρεσβεύει η επιχείρηση, ανεξάρτητα το μέγεθος της. Και φυσικά αυτό το σύστημα αξιών γίνεται ουσιαστικό, όταν ακολουθείται και στην πράξη από όλους μέσα στην επιχείρηση. Από την επιχειρηματική κουλτούρα δεν εξαιρείται κανένας.

Μπορεί η ιστορία και η μοναδικότητα της επιχείρησης να έχουν σφυρηλατήσει την κουλτούρα της και να την έχουν βοηθήσει να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια έχει αντιμετωπίσει έως τώρα, αλλά όπως και η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι κάτι στατικό, έτσι και η επιχειρηματική κουλτούρα. Πρέπει να αλλάζει και να προσαρμόζετε στις ανάγκες που προκύπτουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, πρέπει να έχει δική της ταυτότητα και να επενδύει στην δημιουργία της δικής της επιχειρηματικής κουλτούρας.

Π.Γ.Α. & Ε. Λ.

Scroll to Top