Το έργο GreenVET και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν ένα σύνολο 17 παγκόσμιων στόχων σχεδιασμένων για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Αυτοί οι στόχοι αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Οι σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτήν την ατζέντα, εξοπλίζοντας τους σπουδαστές με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να προωθήσουν τις πράσινες βιομηχανίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένας από τους στόχους του έργου μας, GreenVET, είναι να βοηθήσει τις σχολές ΕΕΚ να συμβάλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων ΣΒΑ που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη.

Οι σχολές ΕΕΚ παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση που αποσκοπούν στην προετοιμασία των σπουδαστών για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τέχνες και καριέρες σε διάφορα επίπεδα, από το βασικό έως το προχωρημένο. Οι κύριοι στόχοι του τομέα της ΕΕΚ είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας, η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και η υποστήριξη της δια βίου μάθησης. Επομένως, είναι λογικό για το GreenVET να προσπαθήσει να φέρει τις σχολές ΕΕΚ πιο κοντά στους ΣΒΑ, καθώς το μελλοντικό εργατικό δυναμικό πρέπει να μπορεί να βασιστεί στις δεξιότητες που απέκτησε κατά τα χρόνια του στη σχολή και να τις εφαρμόσει για το κοινό καλό.

Πιο συγκεκριμένα, ένας ΣΒΑ που είναι εύκολα προσεγγίσιμος μέσω του έργου μας είναι ο Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια. Οι σχολές ΕΕΚ μπορούν να υποστηρίξουν τον ΣΒΑ 7 παρέχοντας εκπαίδευση στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή, η αιολική και η βιοενέργεια. Αυτό προετοιμάζει ένα εργατικό δυναμικό ικανό να προωθήσει την υιοθέτηση καθαρών ενεργειακών λύσεων.

Ένας δεύτερος ΣΒΑ που μπορεί να υποστηριχθεί μέσω του GreenVET είναι ο Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη. Εξοπλίζοντας τα άτομα με δεξιότητες στις πράσινες τεχνολογίες και τις βιώσιμες πρακτικές, οι σχολές ΕΕΚ ενισχύουν την απασχολησιμότητα σε αναδυόμενες πράσινες βιομηχανίες. Αυτό υποστηρίζει τον ΣΒΑ 8 προωθώντας διαρκή, χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω αξιοπρεπών ευκαιριών εργασίας.

Ένας ακόμη ΣΒΑ που περιλαμβάνεται στους στόχους του GreenVET είναι ο Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές. Οι σχολές ΕΕΚ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη υποδομών που υποστηρίζουν βιώσιμες βιομηχανικές πρακτικές. Προγράμματα κατάρτισης επικεντρωμένα στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και στις βιώσιμες μεθόδους κατασκευής συμβάλλουν στην επίτευξη του ΣΒΑ 9.

Ένας άλλος ΣΒΑ που αξίζει να σημειωθεί είναι ο Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή. Μέσω της εκπαίδευσης για βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, οι σχολές ΕΕΚ συμβάλλουν στην επίτευξη του ΣΒΑ 12. Διδάσκουν στους μαθητές πώς να ελαχιστοποιούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να προωθούν υπεύθυνη κατανάλωση.

Τέλος, το GreenVET μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του Στόχου 13: Δράση για το Κλίμα. Οι σχολές ΕΕΚ συμβάλλουν στον ΣΒΑ 13 προετοιμάζοντας ένα εργατικό δυναμικό ικανό να υλοποιήσει στρατηγικές δράσης για το κλίμα. Αυτό περιλαμβάνει εκπαίδευση σε τομείς όπως η διαχείριση του περιβάλλοντος, η βιώσιμη γεωργία και οι πράσινες πρακτικές δόμησης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις σχολές ΕΕΚ να ενσωματώσουν πράσινες δεξιότητες στα προγράμματα σπουδών τους και να εστιάσουν σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιώσιμη γεωργία, η πράσινη κατασκευή και η διαχείριση του περιβάλλοντος. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι είναι προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας πράσινης οικονομίας. Το GreenVET επιδιώκει να υποστηρίξει αυτήν τη διαδικασία, εμφυσώντας τις αξίες των ΣΒΑ σε σχολές ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, οι μελλοντικές προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην υπέρβαση των προκλήσεων και στην αξιοποίηση των ευκαιριών για την ενίσχυση του αντίκτυπου της ΕΕΚ στην πράσινη μετάβαση, συμβάλλοντας τελικά σε ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον.

Scroll to Top