Πολιτικές εταιρίας

Με τον όρο πολιτική (policy) εννοείται το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται, των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται, μέσω των οποίων, ομάδες ανθρώπων οργανώνονται και λειτουργούν, προκειμένου να πετύχουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους σκοπούς που επιδιώκουν.

Η πολιτική αποτελεί το σημείο όπου περιγράφονται οι στόχοι καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθούνται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Με την πολιτική καθορίζεται η δέσμευση της Διοίκησης. Η p-consulting.gr έχει καθορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική, τους στόχους της, καθώς και τη δέσμευσή της, ως προς την ποιότητα, το περιβάλλον, την παιδική προστασία, την παρενόχληση, την ασφάλεια και την υγεία, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία δεδομένων, τα social media και την απάτη και διαφθορά.

Scroll to Top