στοιχεία

Δανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-DK01-KA220-SCH-000032815

2021-2024

σύνοψη

ACT

Το ACT είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 28 μηνών που υλοποιείται από πέντε εταίρους από την Ελλάδα, τη Δανία, τη Ρουμανία και την Ιταλία. Το έργο αποσκοπεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων μέσω της διάδοσης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Ο.Η.Ε. στις νέες γενιές. Φιλοδοξεί να το πετύχει αυτό με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές ηλικίας 14 – 18 ετών και τους καθηγητές τους.

σκοπός
 • εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 14-18 ετών ώστε να εργαστούν από κοινού για καινοτόμες λύσεις/πρακτικές/μεθόδους σχετικά με το πώς θα τα καταφέρουμε καλύτερα στους 17 τομείς που στοχεύουν οι 17 στόχοι,
 • εκπαίδευση και ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων μεταξύ των παιδιών 14-18 ετών και των εκπαιδευτικών τους,
 • τόνωση και να εξάσκηση των ικανοτήτων τους στην ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας μεταξύ των παιδιών 14-18 ετών,
 • τόνωση της κατανόησης από τα παιδιά, ότι “όλοι μας” – παγκοσμίως-  μοιραζόμαστε την ευθύνη για την επίλυση των προκλήσεων που αντικατοπτρίζονται στους 17 στόχους,
 • ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να φέρουν τους μαθητές και τους σπουδαστές τους σε διασυνοριακή συνεργασία με τον πιο παιδαγωγικά αποδοτικό τρόπο,
 • έμπνευση από τα υφιστάμενα έργα αναφορικά με τους 17 στόχους.
target groups

Άμεσα

 • Παιδιά 14 – 18 ετών.
 • Καθηγητές των μαθητών ηλικίας 14 – 18 ετών
 • Σχολεία πρωτοβάθμιας/ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Έμμεσα

 • Άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
 • Εκπαιδευτικές αρχές,
 • ΜΚΟ και οργανώσεις που εργάζονται για την αειφόρο ανάπτυξη,

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Δήμοι,
 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς,
 • Τοπική/περιφερειακή/εθνική/ευρωπαϊκή κοινότητα
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου ACT είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

3ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

4ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top