στοιχεία

Ισπανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

KA220-ADU-5C8C25B0

2021-2023

σύνοψη

Creative Teaching

through Virtual Reality

Το έργο Creative Teaching θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+, και θα υλοποιηθεί από 5 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Σλοβενία, Ελλάδα, Γαλλία, και Ισπανία. Στόχος του έργου είναι η ριζοσπαστικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης εικονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

σκοπός
  • Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών εικονικής πραγματικότητας (VR Classrooms) με στόχο την ένταξη της δημιουργικής αντίληψης στην εκπαίδευση.
  • Συνδυασμός αναλογικής – ψηφιακής εκπαίδευσης, με γνώμονα την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • ‘Ψηφιακή ισότητα’ – Οριζόντια πρόσβαση του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Ενδυνάμωση των εκπαιδευτών και των δεξιοτήτων τους, μέσω εκπαίδευσης στην εικονική πραγματικότητα και σε ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση.
target groups

Άμεσα

  • Καθηγητές, εκπαιδευτικοί, οργανισμοί, και επαγγελματίες σε όλες τις βαθμίδες στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Εκπαιδευτικοί σε βαθμίδες δια βίου μάθησης

Έμμεσα

  • Εκπαιδευόμενοι ενήλικες
  • Εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα δια βίου μάθησης

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

  • Οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων, επαγγελματίες και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής αλυσίδας, πολιτιστικά ιδρύματα
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Creative Teaching είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

άλλα έργα
Scroll to Top