στοιχεία

Σλοβενία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-SI01-KA220-VET-000033366

2021-2023

σύνοψη

AWARE

Cybersecurity AWAREness in VET

Το AWARE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 28 μηνών που υλοποιείται από εννέα εταίρους από την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών, που θα συμβάλουν στην ενημέρωση και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

σκοπός
  • να ανταποκριθεί στην ψηφιακή μετάβαση μέσω της ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας,
  • να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για τις ΕΕΚ, που θα μπορούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
  • ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και των οργανισμών
  • ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας μεταξύ των εκπαιδευομένων ΕΕΚ και των εκπαιδευτικών σε ατομικό επίπεδο,
  • να καταδειχθεί η ανάγκη και οι δυνατότητες συνεργασίας ΕΕΚ-επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,
  • ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων στις ΕΕΚ να αναζητήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας στον τομέα της
  • ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,
  • προσέγγιση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής προκειμένου να ενισχύσει την τοποθέτηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕΚ.
target groups

Άμεσα

Καθηγητές ΕΕΚ

Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ

Έμμεσα

Εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

Οργανώσεις υποστήριξης επιχειρήσεων

Οργανώσεις υποστήριξης της εργασίας

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Εμπειρογνώμονες πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

Φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου AWARE είναι τα παρακάτω:

τρίπτυχο

αφίσα

1o ενημερωτικό δελτίο

 

3o ενημερωτικό δελτίo

2o ενημερωτικό δελτίο

 

4o ενημερωτικό δελτίo

άλλα έργα
Scroll to Top