στοιχεία

Γαλλία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2022-1-FR01-KA220-ADU-000086999

2022-2025

σύνοψη

AGORA

«ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

Το AGORA είναι ένα έργο Erasmus+ διάρκειας 36 μηνών, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για όσους και όσες ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την τουριστική βιομηχανία. Η πανδημία COVID-19 έχει μειώσει σημαντικά τα ταξίδια και την κινητικότητα, επηρεάζοντας τον τοπικό τουρισμό και τις κοινότητες που τον στηρίζουν. Με στόχο την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, οι προσφορές των τουριστικών προϊόντων έχουν αλλάξει, προκειμένου να επιτρέπουν νέες εμπειρίες και να ενθαρρύνουν τον εγχώριο τουρισμό. Η συνθήκη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη να εξεταστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού κατά τόπους στις μικρές περιοχές. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη της ΕΕ από την πανδημία. Το AGORA επιδιώκει να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες συνδέοντας τους κοινοτικούς φορείς και παράγοντες, τους τοπικούς παραγωγούς, και τους τουριστικούς πράκτορες.  Όλοι μαζί μπορούν να δημιουργήσουν αναγεννητικές τουριστικές εμπειρίες που είναι αυθεντικές, μοναδικές και βιώσιμες, με τρόπο που να ωφελεί όλους και όλες.

σκοπός

Το έργο AGORA επικεντρώνεται στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης του τουρισμού με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και την προώθηση του ρόλου των κέντρων μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι αντί για τη λήψη αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω, ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη συμμετοχή από κάτω προς τα πάνω. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών μάθησης για τους ενήλικες, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό, το AGORA επιδιώκει να βελτιώσει τη συνολική τουριστική εμπειρία και να την καταστήσει πιο βιώσιμη, μέσω:

 • προσέλκυσης και παρακίνησης ενηλίκων να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, παρέχοντας προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους,
 • αυξάνοντας τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους συνειδητοποιημένους τουρίστες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν βιώσιμες και αναγεννητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους,
 • ενίσχυσης της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ τοπικών παραγόντων, τοπικών παραγωγών και τουριστικών πρακτόρων, δημιουργώντας ευκαιρίες για όλους και όλες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να συμβάλουν σε πιο βιώσιμες πρακτικές.

Με τη δημιουργία νέων στοχευμένων περιβαλλόντων μάθησης, το AGORA προωθεί θετικές αλλαγές και βιώσιμες προοπτικές στα τοπικά τουριστικά οικοσυστήματα.

target groups

Άμεσα

 • Άτομα που συμμετέχουν / θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της άτυπης διδασκαλίας ή μάθησης ,
 • Ενώσεις/μικροεπιχειρήσεις τοπικών παραγωγών (τροφίμων)
 • μικροεπιχειρήσεις του τουριστικού οικοσυστήματος
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων (μέντορες, δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.)
 • Τοπικοί φορείς και παράγοντες 

Έμμεσα

 • Εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων
 • Κέντρα παροχής Δια βίου μάθησης
 • Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Τοπικές κοινότητες που επιθυμούν να σχεδιάσουν ή/και να προωθήσουν τα προϊόντα βιώσιμου τουρισμού τους
 • Τοπικοί φορείς και φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του αναγεννητικού τουρισμού

Άλλ@ Ενδιαφερόμεν@

 • Ευρωπαϊκοί βασικοί τουριστικοί προορισμοί
 • Δημόσιες τοπικές / περιφερειακές αρχές,
 • Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
 • τουριστικά γραφεία
 • φορείς χάραξης πολιτικής / κέντρα αποφάσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων ή/και στον τουρισμό σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό επίπεδο
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Agora είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top