στοιχεία

Ρουμανία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-RO01-KA220-ADU-000033804

2021-2023

σύνοψη

REIMAGINE DISTANCE LEARNING

Το έργο Reimagine Distance Learning υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 5 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, και Γερμανία. Στόχος του είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, με γνώμονα το ‘Instructional Design Methodology’ που θα συντελέσουν στην βελτίωση και εξέλιξη της ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

σκοπός
  • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων-δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων στις διαδικασίες της εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων-δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, καθώς και των εκπαιδευτικών κέντρων, πάνω στο ‘Instructional Design Methodology’.
  • Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ψηφιακής, on-line εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Η αύξηση της συμμετοχής μειονεκτούντων μαθητών, στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Η παροχή στήριξης σε εκπαιδευτικά Ινστιτούτα, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το Εκπαιδευτικό οικοσύστημα, πριν και κατά την διάρκεια της πανδημίας.
  • Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ συμμετεχόντων στην ενήλικη εκπαίδευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
target groups

Άμεσα

  • Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Ερευνητές και ειδικοί στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Έμμεσα

  • Αναλυτές δεδομένων και πληροφοριών.

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

  • Φορείς λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση σε τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό επίπεδο (Υπουργείο Παιδείας, σωματεία καθηγητών κλπ.).
παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Reimagine είναι τα παρακάτω:

material

brochure

poster

other projects
Scroll to Top