στοιχεία

Λιθουανία

erasmus-logo

2020-1-LT01-KA204-077953

2020-2022

σύνοψη

Co-Education in Green

Το “Co-Education in Green” είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από 7 εταίρους από έξι Ευρωπαϊκές χώρες, Λιθουανία, Ισπανία, Κύπρο, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κύριος σκοπός του Έργου, είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση της κοινότητας, με έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων ουσιαστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και να προωθήσουν έργα μετατροπής των κοινόχρηστων χώρων σε πράσινες και προσβάσιμες, για όλους, περιοχές. Η παιδαγωγική προσέγγιση της μη τυπικής κοινοτικής εκπαίδευσης, επιδιώκει να προωθήσει αξίες όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

σκοπός
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τη εκπαίδευση της κοινότητας και τις ηγετικές δεξιότητες
  • Βελτίωση της γνώσης των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Ενίσχυση των σχέσεων των ατόμων εντός των τοπικών κοινοτήτων και προώθηση των αξιών της κοινωνικής ένταξης, της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας
  • Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ οργανισμών και εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
target groups

Άμεσα

Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στην εκπαίδευση της κοινότητας, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία

 

Έμμεσα

Ενήλικες εκπαιδευόμενοι, κυρίως αυτοί με ειδικές ανάγκες

Εκπαιδευτική κοινότητα

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Co-Education in Green είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

3ο ενημερωτικό δελτίο

4ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top