στοιχεία

Φινλανδία

erasmus-logo

2019-1-FI01-KA204-060827

2019-2021

σύνοψη

e-PATTERNS
“E-learning platform for up-skilling in fund-raising practice, financial digital literacy in NGO management”

Το e-Patterns είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από έξι εταίρους, από Φινλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα. Το Έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη εργαζομένων (> 30 ετών) μικρών ΜΚΟ με χαμηλές δεξιότητες, στον τομέα των ΤΠΕ και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές ικανότητες για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, σημαντικές για την ανάπτυξη οποιουδήποτε κοινωνικού έργου.

Μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα βοηθάει στο στρατηγικό σχεδιασμό & στην υλοποίηση βιώσιμων έργων και της δημιουργίας ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για την καταγραφή του επιπέδου ψηφιοποίησης του οργανισμού, το Έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων εργαζομένων σε μικρές ΜΚΟ, σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την ανάπτυξη στρατηγικής για τη ψηφιακή τοποθέτηση του οργανισμού.

σκοπός
  • Η εκπαίδευση ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη χρηματοοικονομική παιδεία και τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω απλούστερων ΤΠΕ εργαλείων
  • Η υποστήριξη τοπικών έργων μέσω προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (ή μέσω crowdfunding, δημιουργία συνεταιρισμών, σχεδιασμό προϋπολογισμού κ.λπ.)
  • Η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα φιλοξενεί ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, για την καθοδήγηση των χρηστών στην απόκτηση βασικών γνώσεων οικονομικής διαχείρισης και στη σχεδίαση πλάνου για τη
    συγκέντρωση κεφαλαίων
  • Η ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών ΜΚΟ, προκειμένου να καθορίζουν τους τομείς εργασίας και τα εκπαιδευτικά πρότυπα στους οργανισμούς
target groups

Άμεσα

Εργαζόμενοι (> 30 ετών) μικρών ΜΚΟ με χαμηλές δεξιότητες, στον τομέα των ΤΠΕ και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού

Επαγγελματίες & διαχειριστές μικρών ΜΚΟ

Έμμεσα

ΜΚΟ

Άτομα που ενδιαφέρονται για δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων για ΜΚΟ

 

 

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου E-patterns είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

φυλλάδιο

ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top