στοιχεία

Γερμανία

erasmus-logo

2020-1-DE02-KA202-007458

2020-2022

σύνοψη

Think Twice!
“Ecological sustainability in project management”

Το ευρωπαϊκό έργο Think Twice ασχολείται με την οικολογική βιωσιμότητα και συγκεκριμένα με την επίτευξη της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη διασύνδεση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προοπτικών στους οργανισμούς και τις εταιρείες. Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της οικολογικής βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκά έργα και η ευαισθητοποίηση, των έμπειρων διαχειριστών έργων αλλά και των νεοεισερχόμενων, σχετικά με τις δυνατότητες της πράσινης διαχείρισης ενός έργου. Η οικολογική βιωσιμότητα είναι ανάγκη για όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως και η ύπαρξη εναλλακτικών πράσινων λύσεων τόσο για τα έργα όσο και για την καθημερινή ρουτίνα επιχειρήσεων και για τους διαχειριστές έργων, ως εκ τούτου το Think Twice! Θα βρει αυτές τις πρακτικές εφαρμογές με τα κατάλληλα εργαλεία και πληροφορίες.

σκοπός

 

  • Η ενίσχυση της οικολογικής βιωσιμότητας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη
  • Η ευαισθητοποίηση των διαχειριστών έργων σχετικά με τις δυνατότητες της πράσινης διαχείρισης έργων
  • Η εξέλιξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των διαχειριστών έργων σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της οικολογικής βιωσιμότητας στις καθημερινές διαδικασίες εργασίας
  • Η δημιουργία ορθών πρακτικών για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση έργων
  • Η ανάπτυξη βιώσιμων και μεταβιβάσιμων εργαλείων για να καταστεί η διαχείριση των έργων πιο οικολογικά βιώσιμη
  • Η λήψη συνειδητών αποφάσεων από τους διαχειριστές έργων που σκέφτονται το περιβάλλον
  • Οι διαχειριστές έργων θα μπορούν να αναλάβουν με υποδειγματική λειτουργία στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη για θέματα οικολογικής βιωσιμότητας
target groups

Άμεσα

Έμπειροι διαχειριστές έργων σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέοι ή λιγότερο έμπειροι διαχειριστές έργων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμοί και εταιρείες που εκτελούν έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έμμεσα

Συμμετέχοντες στην Επαγγελματική Εκπαιδευτική Κατάρτιση

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Πάροχοι που προσφέρουν περαιτέρω εκπαίδευση για τους διαχειριστές έργων

Όλα τα είδη ατόμων που εργάζονται με βάση τη διαχείριση έργων συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Εθελοντές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις

Πανεπιστήμια

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Think Twice! είναι τα παρακάτω:

υλικό

φυλλάδιο

τρίπτυχο

φυλλάδιο

αφίσα

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

περισσότερα
άλλα έργα
Scroll to Top