στοιχεία

Ισπανία

erasmus-logo

2019-1-ES01-KA204-064096

2019-2022

σύνοψη

ΙnclEUsion
“Promoting social inclusion of immigrants with disabilities in Europe through improving competences of adult educators”

To InclEUsion είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο διάρκειας 26 μηνών, το οποίο υλοποιείται από έξι εταίρους, από Ισπανία, Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του InclEUsion είναι η αντιμετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών με αναπηρίες στην Ευρώπη και η καταπολέμηση τους, μέσω της ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων και εργαλείων για την υποστήριξη των εκπαιδευτών που εργάζονται με μετανάστες με αναπηρίες.

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόσφατα υιοθετήσει νόμους για την καταπολέμηση των διακρίσεων, που περιορίζονται συνήθως στις διακρίσεις σε ό,τι αφορά την εργασία και την απασχόληση. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει έλλειψη κατανόησης των διακρίσεων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, η κοινωνική προστασία, κτλ. και αυτήν την έλλειψη έρχεται το InclEUsion να καλύψει!

σκοπός
  • Η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, προκειμένου να είναι σε θέση να χειρίζονται περιπτώσεις εκδήλωσης διακρίσεων, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών με αναπηρία και των θεμάτων που αφορούν την υγεία τους, μέσω προγραμμάτων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
  • Η ενίσχυση των οργανισμών που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε μετανάστες με αναπηρία, μέσω της ανάπτυξης μιας στρατηγικής προσέγγισης, η οποία θα ενδυναμώνει τους εκπαιδευτές ενηλίκων να προάγουν την αρχή της μη διάκρισης στην εκπαίδευση ενηλίκων
target groups

Άμεσα

Ενήλικες που απασχολούνται στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση μεταναστών με αναπηρία: κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές ενηλίκων, μέντορες, καθηγητές κ.ο.κ.

Ενήλικες που υποστηρίζουν μετανάστες με αναπηρία: μέλη οικογενειών, προσωπικό/εθελοντές οργανισμών

 

Έμμεσα

Εκπαιδευτικοί φορείς και ΜΚΟ που εργάζονται με μετανάστες

Δημόσιοι οργανισμοί που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικών ενσωμάτωσης των μεταναστών

Φορείς που αναπτύσσουν πολιτικές σχετικά με την ενσωμάτωση των μεταναστών

 

 

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και απασχόλησης

Πολιτικοί φορείς

 

παραδοτέα ΙnclEUsion

Τα παραδοτέα του έργου InclEUsion είναι τα παρακάτω:

υλικό InclEUsion

τρίπτυχο

φυλλάδιο

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top