στοιχεία

Σλοβενία

erasmus-logo

2019-1-SI01-KA204-060442

2019-2021

σύνοψη

Slow Learning
“Developing the skills of IT trainers of older people”

Το Slow Learning είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό Έργο που υλοποιείται από πέντε εταίρους, από Σλοβενία, Δανία, Ισπανία και Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του Slow Learning είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών πληροφορικής ατόμων άνω των 55 ετών. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές πληροφορικής, είναι πως δε διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών σε νέες τεχνολογίες. Το Slow Learning θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τα άτομα τρίτης ηλικίας στις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία.

σκοπός
  • Καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και των αναγκών των ατόμων τρίτης ηλικίας σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, εστιάζοντας στην εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής
  • Βελτιωμένη γνώση και χρήση των παιδαγωγικών εργαλείων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων
  • Δημιουργία θεμελιωδών θεωρητικών βάσεων, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφορικής σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
  • Αναγνώριση των ατόμων τρίτης ηλικίας ως μια εξαιρετικά διαφορετική ομάδα ενηλίκων εκπαιδευομένων, για τους οποίους η εκπαίδευση πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες τους
target groups

Άμεσα

εκπαιδευτές ενηλίκων

εκπαιδευτικοί

μέντορες

εκπαιδευτές πληροφορικής

επαγγελματίες στο τομέα της πληροφορικής

 

Έμμεσα

Άτομα άνω των 55 ετών

Εθελοντές

Εκπαιδευτικοί φορείς

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και υγείας

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου Slow Learning είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

φυλλάδιο

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

3ο ενημερωτικό δελτίο

4ο ενημερωτικό δελτίο

άλλα έργα
Scroll to Top