στοιχεία

Ισπανία

erasmus-logo

2020-1-ES01-KA202-082528

2020-2022

σύνοψη

Active Ageing-AIDA

“Ενεργός γήρανση για τους ηλικιωμένους με νοητική ανικανότητα”

Το νέο Ευρωπαϊκό Έργο Active Ageing-AIDA ασχολείται με τα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας με νοητική αναπηρία και πιο συγκεκριμένα με την κοινωνική τους δραστηριότητα και την καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορούν να αποκτήσουν. Το Active Ageing-AIDA θα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου οι επαγγελματίες – ειδικοί που ασχολούνται με ηλικιωμένα άτομα, οργανισμοί που τους φιλοξενούν και οι οικογένειες των ατόμων αυτών να μπορούν να συμπεριφερθούν και να μεταφέρουν σε αυτά τα άτομα τα απαραίτητα για την ενεργό δράση κατά την περίοδο της γήρανσης.

σκοπός
  • Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, σχετικά με τα ηλικιωμένα άτομα με νοητική αναπηρία και τη γήρανσή τους, αλλά και τη φροντίδα και τις ειδικές ανάγκες που χρειάζονται για μια καλύτερη ζωή
  • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απαγόρευσης διακρίσεων
  • Η δημιουργία ενός χάρτη που θα προσδιορίζει τα βιο-ψυχο-κοινωνικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που έχουν οι ηλικιωμένοι με διανοητική αναπηρία
  • Προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς, φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων και τις οικογένειές τους με σκοπό να βελτιωθεί η επαγγελματική τους κατάρτιση
  • Η δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών των καθηγητών που συνεργάζονται με επαγγελματίες, που ασχολούνται με ηλικιωμένα άτομα, έτσι ώστε να βελτιώσουν την κατάρτισή τους
  • Η υλοποίηση ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση το πρόγραμμα σπουδών
target groups

Άμεσα

Καθηγητές του κοινωνικο-υγειονομικού χώρου των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Επαγγελματίες και εργαζόμενοι φροντίδας ατόμων με νοητική αναπηρία.

 

Έμμεσα

Φοιτητές από τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα λάβουν καλύτερη κατάρτιση στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία.

Ιδρύματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ηλικιωμένοι με νοητική αναπηρία και οι οικογένειές τους.

 

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 Τοπικές, περιφερειακές, εθνικές αρχές αρμόδιες για την εκπαίδευση

Πανεπιστήμια

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου AIDA είναι τα παρακάτω:

υλικό

τρίπτυχο

αφίσα

ενημερωτικό δελτίο 1

άλλα έργα
Scroll to Top