στοιχεία

Φινλανδία

EL Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης_POS

2021-1-FI01-KA220-ADU-000035370

2022-2024

σύνοψη

KEYS!

From Migrant Education to VET – Developing Key Competences

Το Έργο KEYS! υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 10 φορείς από Φιλανδία, Ολλανδία, Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Σλοβενία και Νορβηγία. Eπικεντρώνεται σε συγκεκριμένη ομάδα σπουδαστών μεταναστών που χρειάζονται υποστήριξη στη δια βίου μάθηση. Επιπλέον ερευνά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην εκπαίδευσή τους και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες.

σκοπός
  • Αύξηση του αριθμού των μεταναστών που εισέρχονται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και αποκτούν πτυχίο ΕΕΚ αναπτύσσοντας τις βασικές τους ικανότητες
  • Εξομάλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση γλώσσας/ενσωμάτωσης στα επίπεδα ΕΕΚ 1–3
  • Αύξηση της απασχόλησης των μεταναστών και ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης
  • Ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των μεταναστών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις διαφορετικές καταστάσεις επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, όσον αφορά τη συνέχεια της απασχόλησης
  • Αύξηση της συνεργασίας μεταξύ καθηγητών ξένων γλωσσών, εκπαιδευτών ΕΕΚ και εργοδοτών
  • Διάχυση της σημασίας των βασικών ικανοτήτων
  • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από τους συμμετέχοντες
target groups

Άμεσα

Μετανάστες σπουδαστές/εκπαιδευόμενοι

Πάροχοι ΕΕΚ

Δάσκαλοι και εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ

Σχολεία ξένων γλωσσών και εκπαιδευτές,

Έμμεσα

Εκπαιδευτές κοινωνικής ένταξης,

Οργανισμοί που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικών

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Εργοδότες σε χώρους εργασίας που έχουν εμπειρία στην εργασία με μετανάστες

Επιχειρήσεις

Σύμβουλοι γραφείου απασχόλησης, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα δεξιοτήτων, προσωπικό σχολείων, συνδικάτα κ.λπ

 

παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου KEYS! είναι τα παρακάτω:

τρίπτυχο

αφίσα

άλλα έργα
Scroll to Top